TH | EN

 

คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ


 
 
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • ที่ปรึกษา
 • ผู้ตรวจสอบกิจการ
 • ผู้สอบบัญชี
 • ฝ่ายจัดการ
 • สำนักธุรกิจ
 • สำนักบริหารงาน
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์
 


 • ฝ่ายเงินทุน
 • ฝ่ายสินเชื่อ
 • ฝ่ายบริหารเงิน
 • ฝ่ายธุรกิจเสริม
 • ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
 


 • สำนักผู้บริหาร
 • ฝ่ายสำนักงาน
 • ฝ่ายวางแผนและวิจัย
 • ฝ่ายสื่อสารองค์การ


 


 • ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM