TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ค. 61 ณ สำนักงาน ชสอ.
         
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนสหกรณ์และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง รวม 2 คน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และส่งทางโทรสารไปยังฝ่ายวางแผน ชสอ. ภายในวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาหากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาครบ 200 คน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ. 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303-307 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM