TH | EN

ดาวน์โหลดคู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) และ ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์:คำพิพากษาฎีกาฯ
 
หรือ คลิก link เพื่อดาวน์โหลด
 
 
 
ถอดบทเรียนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ : คำพิพากษา คำสั่งคำวินิจฉัยและข้อหารือนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 313-317
วันที่เขียนข่าว : 27 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM