TH | EN

พิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร"การเงิน การบัญชี และการบริหารฯ" รุ่นที่ 7เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

        พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการดำเนินการดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร"การเงิน การบัญชี และการบริหารฯ" รุ่นที่ 7 จำนวน 145 คน จาก 47 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
วันที่เขียนข่าว : 24 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM