TH | EN

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย
 
       ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
 
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
       กำหนดขนาดของสหกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง
(2) สหกรณ์ขนาดเล็ก หมายถึง สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
 
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
            1. คณะกรรมการต้องมีผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม โดยสหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนและสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
            2. กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ ของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จัดฝึกอบรมและมอบหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
            3. กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
                       3.1 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                        3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
                        3.3 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์แห่งอื่นรวมถึงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น เว้นแต่เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์
 
3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
        ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้มีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ์ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
 
4. ร่างกฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
             4.1 กำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้า
             4.2 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย (1) ร้อยละแปดสิบของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว (2) ทุนสำรอง
 
5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
             5.1 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งให้ทราบในเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทนสวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียนถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน รวมถึงรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มี มติให้เปิดเผยแก่สมาชิก
             5.2 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำ และเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด
             5.3 ในการดำเนินงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
                            5.3.1 การให้สินเชื่อหรือให้กู้กับกรรมการที่เป็นสมาชิก ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับสมาชิกอื่น
                            5.3.2 การทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว
                             5.3.3 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นค่าตอบแทน ซึ่งมิใช่บำเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ ฯลฯ
 
6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ....
             6.1 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำบัญชี งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
             6.2 กำหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
             6.3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
 
7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
        กำหนดให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน
(2) งบกำไรขาดทุน
(3) งบทดลอง
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์
(5) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน
(6) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน
(7) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(9) รายงานการก่อหนี้
(10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
(11) รายงานการสอบทานหนี้
(12) การดำรงเงินกองทุน
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
(14) รายงานอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 
ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM