TH | EN

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการฯ” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-14 และ 16-18 มี.ค.63 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
[เอกสารแนบ]
     ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-14 และ 16-18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 
      โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM