TH | EN

การประชุมหารือร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานการประชุมหารือร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงฯ 6 ฉบับที่มีผลกระทบมากเพื่อเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยอยู่ระหว่างตรวจร่างกฎกระทรวงฯก่อนเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯชมรมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ. เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM