TH | EN

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566
        วันที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสงบ จินะแปง นายบุญธรรม เดชบุญ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน นายเอนก ล่วงลือ นายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง ที่ปรึกษา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ แนวทางการควบคุมการบริหารงาน ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. เรื่อง “กฎหมาย กฏกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอำนวยการ โดย นายฉัตรชัย ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเรื่อง “การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม จำนวน 186 คน 66 สหกรณ์ ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 20 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM