TH | EN

โครงการสัมมนา เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1
        วันที่ 22 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ ชสอ. พบสมาชิก ในโครงการสัมมนา เรื่อง "การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1 พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายสงบ จินะแปง ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วม โดยมี รศ.นพ.สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีความผันผวนภาคการเงินและเพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในเขต กทม. พื้นที่ 1 และนอกเขต จำนวน 150 คน  55 สหกรณ์ ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM