TH | EN

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียน ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่” ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียน ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่” จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม
        พร้อมกันนี้ ชสอ. สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณในการจัดโครงการ จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ฯ รับมอบ มีผู้เข้าร่วม 105 คน 13 สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เขียนข่าว : 04 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM