TH | EN

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
        วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สภาที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
        โดยทั้งนี้สรุปยอดพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,977,431 ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 
        ในนามของ ชสอ. ขอให้บุญกุศลในการร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ ส่งผลให้สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ และครอบครัวของท่าน ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพแข็งแรง
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM