TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน การบริหารเงินและการลงทุน
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน การบริหารเงินและการลงทุนของ ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM