TH | EN

พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “สัญญาณเตือนทางการเงิน… เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์”
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “สัญญาณเตือนทางการเงิน… เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางในการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดควาามมั่นคงแก่สหกรณ์ 
        ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 215 คน 128 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM