TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Development Education Program จากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Development Education  Program จำนวน 45 คน จากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์   เนปาล  สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM