TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด
       bวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด โดยประธานกรรมการ ชสอ. ได้แนะนำให้สมาขิกสหกรณ์ฯ ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ชสอ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ประธานกรรมการ ที่บริหารกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้รับเกียรติจากประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาขิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีและแนะนำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM