TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบัญชีและการเงิน (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หรือ สแกนเอกสารการสมัครไปยัง  E-mail: gmco-op@egatsaving.com และนำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันที่มาสอบสัมภาษณ์
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ สอ.กฟผ. saving.egat.co.th
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภา มณีรัมย์ เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการ โทรศัพท์มือถือ 089 796 0874
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM