TH | EN

พิธีเปิดบรรยายพิเศษ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสือสหกรณ์และรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” ณ สอ.ครูพิษณุโลก จก. อ เมือง จ.พิษณุโลก
        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมาย ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ที่ปรึกษา ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดบรรยายพิเศษ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสือสหกรณ์และรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” จัดโดย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก โดย นายสมชาย เพชรอำไพ รองประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ฯ และประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ชสอ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ฯ รับมอบ 
        การจัดอบรมครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์มีความรู้ในเรื่องงานเอกสารของสหกรณ์ ได้แก่ ชนิด รูปแบบ โครงสร้างของหนังสือสหกรณ์ การเขียนหนังสือสหกรณ์ การจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งการฝึกปฎิบัติ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในด้านงานเอกสารสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 68 คน 27 สหกรณ์ ณ สอ.ครูพิษณุโลก จก. อ เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่เขียนข่าว : 16 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM