TH | EN

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” ผ่านระบบ Zoom meeting
        วันที่ 20 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานและในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 -22 มีนาคม 2567 โดยวิทยากร นางสาวสุวคนธ์ อินป้อง วิทยากรโครงการ Brand’s Summer Camp และพิธีกรรายการ Chris Delivery ทางช่อง 5 ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฎิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับผู้เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom meeting จำนวน 59 คน 24 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM