TH | EN

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก DGRV ประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Bank of Laos เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก DGRV ประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Bank of Laos จำนวน 10 คน โดยการนำของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM