TH | EN

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี สอ.ศธ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ที่ระลึกให้แก่ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี สอ.ศธ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
        สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ (เว้นกรมสามัญศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งสหกรณ์ของตนเองไปก่อนแล้ว) โดยมีพันธกิจคือสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และเสถียรภาพด้านการเงินของสหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการ เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี ตามวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์รวมการเงินและสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข โดยการออมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM