TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี นายเทิม มิตรจิต นายชำนาญ อมตเวทย์  นายสามัคคี เดชกล้า นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการดำเนินการ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ที่ปรึกษา และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 95 สหกรณ์ จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเขตพื้นที่ ฯ พิจารณาแผนงานและงบประมาณ  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ  เพื่อดำเนินการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ให้มีความเข้มแข็งต่อไป ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่เขียนข่าว : 31 มี.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM