TH | EN

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ และนายเอนก ล่วงลือ กรรมการดำเนินการ โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ 
        จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีปัญชีที่ผ่านมา แผนงานและงบประมาณ ปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกและชมรมสหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2567 โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลางและผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วม 80 คน 42 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี
วันที่เขียนข่าว : 02 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM