TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567
        วันที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลคะแนนสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2  พร้อมด้วย นายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ นายสิทธิชัย พิกุลแกม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งที่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 
       โดยสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบโล่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM