TH | EN

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเรื่อง "จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์"
      "จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์" เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งในวงการสหกรณ์เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...

     นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ " เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณร่วมกันพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย "จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2559" และ ระเบียบนทส. ว่าด้วย "วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2559" หลังการประชุมสัมมนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะปรับปรุงร่างระเบียบนทส.และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ต่อไป...


ผู้สนใจสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดร่างระเบียบได้จากลิงค์ด้านล่าง
วันที่เขียนข่าว : 15 มิ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM