TH | EN

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> FSCT Social
           ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง Social Network ต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของ ชสอ. รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นความรวดเร็วสหกรณ์สามารถ ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดต่างๆ ได้โดยง่าย ดังรายละเอียด ดังนี้

 
 
 
 

>>Youtube
 
 
 
 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM