TH | EN

Untitled Document
หน้าหลัก -> แวดวงสหกรณ์
 
ข่าวแวดวงสหกรณ์
     รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ (ระหว่างวันที่ 1เม.ย.-30 พ.ย.52)       
     FSCT ขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ       
     ฟ้องอายัดเงินเดือนถล่มทลาย (โพสต์ทูเดย์)       
     พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พุทธศักราช 2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ก.พ.2551       
     คำพิพากษาฏีกา ที่เกี่ยวกับ การโต้แย้งหมายบังคับคดี (ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311       
     ข้อหารือ การจัดลำดับในการหักชำระหนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       
     ข้อหารือ การหักเงินบำเหน็จบำนาญปกติชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550      
     FSCT กำหนด หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการดำเนินการทางศาล เกี่ยวกับคดีแพ่ง ปีบัญชี 2550      
     กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550      
     คำพิพากษาศาลฎีกาที่4754/2547 เรื่อง คดีแรงงาน (สิทธิยังไม่เกิดโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง)      
     คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 459/2548 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 674/2545      
     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 1)      
     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)      
     หลักเกณฑ์วิธีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเพิ่มหนี้      
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศ สอ.มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จึงไม่ควรอยู่ในบังคับของประกาศคณะกรรมการร่างตัวสัญญา      
     คพช.เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์      
     คำพิพากษาศาลปกครองกลาง "คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกระเบียบโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย"      
     การหักเงินบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามโครงการจ่ายตรงชำระหนี้ให้ สอ.      
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547      
     โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง      
     ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของ ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖      
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM