TH | EN

     

 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ -> คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46


ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
- > คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46   ที่ปรึกษา    ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้สอบบัญชี     ฝ่ายจัดการ

 
 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46

   
  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการ
ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
รองประธานกรรมการ
พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
รองประธานกรรมการ
ดร.ธานี ก่อบุญ
รองประธานกรรมการ
ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
รองประธานกรรมการ
นายสมชาย รัตนอารี
เลขานุการ
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการดำเนินการ
นายณฐกร แก้วดี
กรรมการดำเนินการ
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
กรรมการดำเนินการ
นายอุทัย ศรีเทพ
กรรมการดำเนินการ
นายวิราช ป้อมบ้านต้า
กรรมการดำเนินการ
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
กรรมการดำเนินการ
   
นายวินัย นิยโมสถ
กรรมการดำเนินการ
นายณสรวง ก้อนวิมล
กรรมการดำเนินการ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM
 

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3\sess_698c89a9748b1921fe7eb5336836a4ab, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3) in Unknown on line 0