TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1916191619161916
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3054317130543171305431713054317130543171305431713054317130543171
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ -> คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44


ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
- > คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44   ที่ปรึกษา    ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้สอบบัญชี     ฝ่ายจัดการ

 
 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

   
  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ
พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร
รองประธานกรรมการ
ดร.สามัคคี เดชกล้า
รองประธานกรรมการ
ดร.สมนึก บุญใหญ่
รองประธานกรรมการ
นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์
รองประธานกรรมการ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
เลขานุการ
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
กรรมการ
ดำเนินการ
ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
กรรมการดำเนินการ
นายประดิษฐ หัสดี
กรรมการดำเนินการ
นายชัยรัตน์ ปันนวน
กรรมการดำเนินการ
ร.ต.ต จรัส แสงวรรณลอย
กรรมการดำเนินการ
นายณฐกร แก้วดี
กรรมการดำเนินการ
นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช
กรรมการดำเนินการ
   
นายธนู มีสัตย์
กรรมการดำเนินการ
พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
กรรมการดำเนินการ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM