TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4674346743467434674346743
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074087850740878507408785074087850740878507408785074087850740878

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินกู้
 
 
 
 
 


บริการเงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่น
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะมอบบริการพิเศษแก่สหกรณ์อื่น (สหกรณ์อื่น หมายถึง สหกรณ์ประเภทอื่นที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์อื่นด้วย) ที่มีการลงทุนในเงินฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ ชสอ. ด้วยการให้บริการเงินกู้เพื่อให้สหกรณ์นำไปใช้ในการรักษาสภาพคล่องและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

        ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์อื่นที่ลงทุนใน ชสอ. ได้พิจารณาใช้บริการเงินกู้ของ ชสอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและวงเงินกู้ยืมประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ กู้ได้สหกรณ์ละ 1 สัญญา
2. ตามอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของใบรับเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เป็นหลักประกัน (ณ วันขอกู้) บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสหกรณ์สมาชิกประเภทเงินกู้ระยะยาวแบบมีเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.82 + 1.00 % ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563
3. เบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นที่ผิดนัด
4. กำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 60 เดือน
5. หลักประกันใช้ใบรับเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ค้ำประกัน

 
 รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริการเงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่นที่ลงทุนใน ชสอ.
 เอกสารดาวน์โหลด
    >>   คำขอกู้เงิน
    >>   บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์
 
 
 
             
 
หมายเหตุ

อัพเดทโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับการใช้งาน

ท่านสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่นี่ -->

>> ดาวน์โหลด Font ภาษาไทย <<


หากมีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภาษาไทยก่อน >>ดาวน์โหลดภาษาไทยฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM