TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
677677677
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122063531220635312206353122063531220635312206353122063531220635
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ (เพิ่มเติม)
         
       ตามหนังสือที่อ้างถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระตามข้อบังคับ นั้น

            เนื่องจากมีกรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (7) เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เว้นแต่การพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ด้วยเหตุตามข้อ 31 (1) (2) หรือ (4) ให้กรรมการนั้น ยังคงเป็นกรรมการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน แต่ไม่อาจใช้สิทธิในฐานะผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ดังนั้น ชสอ. จึงขอแจ้งการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 
วันที่เขียนข่าว : 10 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
14917988051491792821scan.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM