TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1982319823198231982319823
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3103905131039051310390513103905131039051310390513103905131039051
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560
         
       ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการนั้น
       ชสอ. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 40 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308-311
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1499396668Academic0062.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM