TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1131411314113141131411314
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101194131011941310119413101194131011941310119413101194131011941
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.พ. 2561 ณ วัดร่ำเปิ ง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่
         
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ "เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้ง 8 ภูมิภาค" ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM