TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
FSCT ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่
         
     ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 12-30 มีนาคม 2561 นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
                        1.นางสาวพนิตตา  ทองเล็ก
                        2. ดร.สมนึก  บุญใหญ่
 
                                หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก                  
 
  1. คณะกรรมการดำเนินการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดเท่านั้น
  2. คณะกรรมการดำเนินการ จะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนด
  3. ผู้ไม่มาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  4. ในกรณี ที่คณะกรรมการดำเนินการ เห็นว่าไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับการพิจารณาให้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จะประกาศ และดำเนินการ      สรรหาใหม่ โดยผู้สมัคร ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ ถือเป็นที่สุด
 
                       
                                    ประกาศ  ณ  วันที่    9     เมษายน  พ.ศ. 2561
 
วันที่เขียนข่าว : 09 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : fsct
เอกสารแนบ:
1523267383IT_scan0760.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM