TH | EN

พิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดนํ้าบ่างามวิชา ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ชสอ. ณ วัดนํ้าบ่างามวิชา ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีจำนวนเงินกฐินทั้งสิ้น 1,199,999 บาท ขออานิสงค์แห่งผลบุญจงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ
วันที่เขียนข่าว : 10 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM