TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2987298729872987
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3220808732208087322080873220808732208087322080873220808732208087
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 148 เสียง
         
เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
        ตามที่ขบวนการสหกรณ์ได้เสนอกฎหมายสหกรณ์ บัดนี้ในการประชุม สนช.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระ2 และวาระ3 เพื่อประกาศเป็นกฎหมายถือใช้ต่อไป
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 29 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1543821547doclaw201812031417.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM