TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมข้อสังเกต
         
      ขออนุญาติเผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว พร้อมข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยเฉพาะข้อคิดเห็นข้อ 2 กรณีการออกกฎกระทรวง ควรจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
 
ตามเอกสารแนบท้าย
 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ธ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM