TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
129597129597129597129597129597129597
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3909676639096766390967663909676639096766390967663909676639096766

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 61
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2561 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และ รองศาสตราจารย์ สุธา   ภู่สิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออม ทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. เชิดชู เกียรติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหาร จัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ. ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ 
1. เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. 
2. เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.   
 
         การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้าน การบริหารจัดการอย่างแท้จริงและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำกัด เป็น 1 ในจำนวน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน จาก ชสอ.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก
 
          ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ  และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการ มุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ต่อไป
 
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM