TH | EN

     

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 อัตรา
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (ชั้น 1 อาคารจอดรถผู้มาติดต่อ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 8.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2537 1498-9
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM