TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5054505450545054
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3468313034683130346831303468313034683130346831303468313034683130

ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์ กรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อสนับสนุนประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องฯ

ตามที่ ชุมุนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดส่ง หนังสือ ที่ ชสอ.ว. 49/2562  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล การฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ย้อนหลัง 12 เดือน โดยมีสหกรณ์สมาชิกกรอกข้อมูลส่งกลับมา จำนวน 148 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.54 ของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้งสิ้น 1,093 สหกรณ์  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับยังไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวงการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... 
 
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรอกข้อมูลในตารางแบบฟอร์มการฝาก – ถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพราะทุกสหกรณ์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกกฎกระทรวงในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทางอีเมล์ member.fsct@gmail.com  ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อที่ ชสอ. จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทุกประเภท ฯลฯ ต่อไป
 
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM