TH | EN

ชสอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์ Department of Cooperatives (DOC) จากประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์ Department of Cooperatives (DOC) จากประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ โดย Mr. SHAMIM REZA นำคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ ชสอ. จำนวน 32 คน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM