TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5181518151815181
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3468325734683257346832573468325734683257346832573468325734683257

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
      ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาผู้เข้าอบรมที่อยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นลำดับแรกและให้สิทธิ์สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM