TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
527527527
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523499635234996352349963523499635234996352349963523499635234996

ชสอ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน การเจาะลึกถึงความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ และวิธีการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
 
        ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562         
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM