TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1453145314531453
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480914934809149348091493480914934809149348091493480914934809149

คณะผู้บริหาร และสมาชิก ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและการประชุมใหญ่ ACCU ประจำปี 2562
        สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จัดการสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Berjaya Times Square เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้ส่งบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าวด้วย
 
        การจัดสัมมนาทางวิชาการได้จัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่รวม 3 วัน คือ วันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ในหัวข้อ “การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชีวิตของประชาชน ผ่านความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ธรรมาภิบาล และการรวมเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย” (Making Positive Impact on Lives of People : Through Ethical Cohesion for Financial Stability, Good Governance and Inclusivity of Asian Credit Union Networks) เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาและการบูรณาการเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธรรมาภิบาล เทคโนโลยี และรูปแบบการชำระเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 
       โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 753 คน จาก 24 ประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจากประเทศไทยเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 34 คน ทางเจ้าภาพซึ่งได้แก่ Association of Cooperative Credit Unions of Malaysia (ACCUM) และ Worker’s Credit Cooperative Society Ltd. (KKP)  ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Mr. Kim Younsik ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK) และประธานกรรมการ ACCU ให้การกล่าวต้อนรับ 
 
        หัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ศรีลังกา อินเดีย เนปาล และมาเลเซีย เป็นต้น
 
วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1  หัวข้อ “สถานะของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก”
               สัมมนารวม ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การเป็นผู้รักษาวัฒนธรรม – ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน”
               สัมมนารวม ครั้งที่ 3  หัวข้อ “การสนับสนุนส่งเสริมมรดกของไรฟ์ไฟเซน โดยการรักษาต้นแบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน”
               สัมมนารวม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย – มุมมองของ ANGKASA และ SKM”
 
               สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
               กลุ่ม 1.1 ความมั่นคงทางการเงิน หัวข้อ “การดำเนินงานอย่างมั่นคงและปลอดภัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
               กลุ่ม 1.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “การถอดบทเรียน – ไม่มีข้อจำกัดในการแบ่งปันเรื่องราวและความล้มเหลวในด้านธรรมาภิบาลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
               กลุ่ม 1.3 การมีส่วนร่วม หัวข้อ “การสร้างบริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่ง
เป็นผลงานสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” 
 
              โดยในค่ำคืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยเจ้าภาพ “Malaysia Night” ซึ่งมีดนตรีและการแสดงมากมาย
 
วันที่สอง – สัมมนารวม ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ความสำคัญแก่การตอบสนองต่อยุคดิจิทัล” 
               สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
               กลุ่ม 2.1 ความมั่นคงทางการเงิน หัวข้อ “การศึกษาด้านการเงิน: การสร้าง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกเช่นเดียวกับการเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงทางการเงินของเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 
               กลุ่ม 2.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “การสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งเพื่อเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
               กลุ่ม 2.3 การมีส่วนร่วม หัวข้อ “การมอบอำนาจ: การพัฒนาการเข้าถึงสตรีและเยาวชนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ”
 
               สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
              กลุ่ม 3.1 ความมั่นคงทางการเงิน หัวข้อ “การปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก ผ่านเงินทุนสำรองภายในประเทศและการกำกับดูแลตนเองแก่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” 
               กลุ่ม 3.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “ข้อเท็จจริงของการมีธรรมาภิบาลที่
เข้มแข็ง: การสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
               กลุ่ม 3.3 การมีส่วนร่วม หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพของความหลากหลาย
ด้วยการใช้ประโยชน์จากอำนาจของการนับรวมทุกกลุ่มคน”
 
               สัมมนารวม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การสร้างผลกระทบเชิงบวกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในด้านชีวิตของผู้คน”    
 
               สัมมนารวม ครั้งที่ 7 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนาในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค่ำแบบ “International Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดงดนตรีจากประเทศเจ้าภาพและวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายประจำชาติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละประเทศ
 
        สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ ประเทศเนปาล โดย Nepal Federation of Savings and Credit Co-Operative Unions Ltd. (NEFSCUN) ร่วมกับ National Cooperative Bank Ltd. (NCBL) ในเดือนกันยายน ปี 2563
 
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 04 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM