TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1262126212621262
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3538767735387677353876773538767735387677353876773538767735387677

โครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ สอ.” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-18 และ 20-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
[เอกสารแนบ]
     ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-16 และ 20-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 
      โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 14 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM