TH | EN

ร่างกฎกระทรวง ที่ ครม.อนุมัติหลักการ 7 ฉบับ
สรุปรายละเอียด "ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562"  [ คลิก ]
 
 
 
สรุปรายละเอียดฉบับเต็ม "ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ"   [ดาวน์โหลด]  
 
 
** หมายเหตุ : ร่างนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในชั้นกฤษฎีกา เนื่องจากต้องรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังมาพิจารณาด้วย **
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM