TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2056205620562056
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493323934933239349332393493323934933239349332393493323934933239

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนา "การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
        โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวปฏิบัติของกฎกระทรวงทั้ง 7ฉบับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป 
 
 
        ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563         
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 02 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM