TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1972197219721972
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493315534933155349331553493315534933155349331553493315534933155

ชสอ.ขยายระยะเวลาเปิดบริการเงินกู้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 
 
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี และบริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 ซึ่งได้แจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบแล้วนั้น
 
        ในการนี้ ชสอ. ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ขยายระยะเวลาเปิดบริการเงินกู้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และขยายเพดานวงเงินกู้รวมเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1 เป็น 10,000 ล้านบาท เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 เป็น 5,000 ล้านบาท และบริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 เป็น 10,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินของสหกรณ์สมาชิก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้เงินและยังไม่ได้ใช้บริการ กรุณาติดต่อขอกู้เงินโดยมีรายละเอียดบริการเงินกู้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กำหนดให้รับเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ แต่หากมีสหกรณ์ขอรับเงินกู้ครบจำนวนเพดานวงเงินกู้รวมแล้ว ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบริการก่อนกำหนด
 
 
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM