TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
7614576145761457614576145
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3987659339876593398765933987659339876593398765933987659339876593

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ในโครงการความร่วมมือการเชื่อมโยงด้านธุรกรรมทางการเงิน และด้านการพัฒนาบุคลากร โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. และ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ร่วมลงนาม วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
        โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือดังนี้
ข้อ 1. ภาคีความร่วมมือจะร่วมกันเชื่อมโยงด้านธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการรับฝากเงิน การลงทุนและการให้บริการเงินกู้ สินเชื่อ และธุรกรรมอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์
ข้อ 2. ภาคีความร่วมมือจะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสหกรณ์แก่บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ให้เป็นที่แพร่หลาย
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM