TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6830368303683036830368303
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3986876639868766398687663986876639868766398687663986876639868766

ชสอ. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
         วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันฯ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2562 โดยมี นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของปี 2562 ร่วมกันพิจารณาแผนงานและงบประมาณของปี 2563 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ สำนักงาน ช.ส.ค. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM