TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด โดยมีนายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ พลอากาศโทเสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและที่ปรึกษาสหกรณ์ ร่วมเปิดป้ายดังกล่าวด้วย พร้อมด้วย พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี
        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จำกัด ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กทม. พื้นที่ 2  เกรดระดับ B+ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการประเมินผลดำเนินงาน  คือ ชสอ. คัดเลือกสหกรณ์สมาชิกที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินเกณฑ์ความมั่นคงทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จากรายงานกิจการประจำปี ประจำปี 2562  มีจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 478 สหกรณ์ จากนั้นคัดเลือกสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ที่ได้รับระดับเกรด B+ ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 97 สหกรณ์  ต่อมานำเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยพิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเลิศ  และประเมินด้านกายภาพ มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2563 จำนวน 15 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM