TH | EN

การสัมมนาออนไลน์ “สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้”
         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ “สาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้” พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง และเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 100 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM